گلستان سعدی

گلستان سعدی
به خط امیر احمد فلسفی

اگر روا باشد که ملتی به بزرگان علم و ادب خود بنازد ملت ایران به‌حق سزاوار چنین افتخاری است زیرا که در طی تاریخ خود از این‌گونه بزرگان بسیار داشته است که بعضی از آنان مقبول همه جهانیان‌اند و از این گروه اخیر سعدی در صف اول قرار دارد.

  • خصوصیات
    • وزن بسته (تقریبی): ۰۰

متاسفانه این کاﻻ درحال حاضر موجود نمی‌باشد

اگر روا باشد که ملتی به بزرگان علم و ادب خود بنازد ملت ایران به‌حق سزاوار چنین افتخاری است زیرا که در طی تاریخ خود از این‌گونه بزرگان بسیار داشته است که بعضی از آنان مقبول همه جهانیان‌اند و از این گروه اخیر سعدی در صف اول قرار دارد.