دیوان حافظ

دیوان حافظ
به خط زیبای استاد امیر احمد فلسفی

نسخه ی حاضر به خط زیبای استاد امیر احمد فلسفی، خوشنویس صاحب نام و خوش آوازه ی معاصر سمت تحریر یافته و نگارگری های نقاش بی بدیل ایران،استاد محمود فرشچیان که پیچش سحر آفرین قلم مویش دست افشانی و پایکوبی فرشتگان عرش را تداعی می کند . ستاره پر فروغ آسمان شعر و ادب حافظ شیرازی، نام آشنا ترین سراینده ی ایرانی است و بی تردید تنها شاعری است که دیوان غزلیات روح افزایش پیوسته نظرگاه صاحب دلان و صاحب نظران بوده است. نسخه ی حاضر به خط زیبای استاد امیر احمد فلسفی، خوشنویس صاحب نام و و خوش آوازه ی معاصر سمت تحریر یافته و نگارگری های نقاش بی بدیل ایران،استاد محمود فرشچیانکه پیچش سحر آفرین قلم مویش دست افشانی و پایکوبی فرشتگان عرش را تداعی می کند نیز بر این مجموعه ی گرانبها افزوده شده است.

  • خصوصیات
    • وزن بسته (تقریبی): ۰۰

متاسفانه این کاﻻ درحال حاضر موجود نمی‌باشد

 نسخه ی حاضر به خط زیبای استاد امیر احمد فلسفی، خوشنویس صاحب نام و خوش آوازه ی معاصر سمت تحریر یافته و نگارگری های نقاش بی بدیل ایران،استاد محمود فرشچیان که پیچش سحر آفرین قلم مویش دست افشانی و پایکوبی فرشتگان عرش را تداعی می کند . ستاره پر فروغ آسمان شعر و ادب حافظ شیرازی، نام آشنا ترین سراینده ی ایرانی است و بی تردید تنها شاعری است که دیوان غزلیات روح افزایش پیوسته نظرگاه صاحب دلان و صاحب نظران بوده است. نسخه ی حاضر به خط زیبای استاد امیر احمد فلسفی، خوشنویس صاحب نام و و خوش آوازه ی معاصر سمت تحریر یافته و نگارگری های نقاش بی بدیل ایران،استاد محمود فرشچیانکه پیچش سحر آفرین قلم مویش دست افشانی و پایکوبی فرشتگان عرش را تداعی می کند نیز بر این مجموعه ی گرانبها افزوده شده است.